Web 前端设计

来自Jack's Lab
跳转到: 导航, 搜索

目录

1 资源2 单位

 • pt (point,磅) 是一个物理长度单位,指的是 1/72 英寸
 • px (pixel,像素) 是一个虚拟长度单位,是计算机系统的数字化图像长度单位,如果 px 要换算成物理长度,需要指定精度 DPI (Dots Per Inch,每英寸像素数),在扫描打印时一般都有DPI可选。Windows系统默认是96dpi,Apple系统默认是 72dpi
 • em 是一个相对长度单位,最初是指字母 M 的宽度,故名em。现指的是字符宽度的倍数,用法类似百分比,如:0.8em, 1.2em,2em等。通常1em = 16px


字号是中文字库中特有的一种单位,以中文代号表示特定的磅值 pt,便于记忆、表述

pt 和 px 的换算公式可以根据 pt 的定义得出:

pt = 1/72(英寸), px = 1/dpi(英寸)

因此 pt = px*72/dpi

以Windows下的 96dpi 来计算,pt = px*72/96 = px*3/4

初号   42pt   56px   3.5em
小初   36pt   48px   3em
     34pt   45px   2.75em
     32pt   42px   2.55em
     30pt   40px   2.45em 
     29pt   38px   2.35em
     28pt   37px   2.3em
     27pt   36px   2.25em
一号   26pt   35px   2.2em
     25pt   34px   2.125em
小一   24pt   32px   2em
二号   22pt   29px   1.8em
     20pt   26px   1.6em
小二   18pt   24px   1.5em
     17pt   23px   1.45em
三号   16pt   22px   1.4em
小三   15pt   21px   1.3em
     14.5pt   20px   1.25em
四号   14pt   19px   1.2em
     13.5pt   18px   1.125em
     13pt   17px   1.05em
小四   12pt   16px   1em
     11pt   15px   0.95em
五号   10.5pt   14px   0.875em
     10pt   13px   0.8em
小五   9pt   12px   0.75em
     8pt   11px   0.7em
六号  7.5pt   10px   0.625em
     7pt   9px   0.55em
小六  6.5pt   8px   0.5em
七号  5.5pt   7px   0.4375em
八号   5pt   6px   0.375em

-----------------
注:本表中pt的计算基于96dpi3 Fonts4 Scroll个人工具
名字空间

变换
操作
导航
工具箱